Yli 90 prosenttia RAKLIn vuokra-asuntobarometriin vastanneista vuokra-asuntomarkkinoiden asiantuntijoista arvioi vuokra-asuntojen tarjonnan kasvavan seuraavan vuoden aikana. Kolme neljästä vastaajasta arvioi oman organisaationsa investointien kasvavan – 40 prosenttia sanoo lisäystä olevan jopa merkittävästi. Asunnoille on nyt paljon kysyntää, minkä vuoksi niiden rakennuttaminen kiinnostaa muun muassa asuntosijoitusrahastoja, joiden barometrin vastaajat arvioivat erityisesti kasvattavan asuntotarjontaansa. Asuntorakennuttamista jarruttavat kuitenkin tonttien heikko saatavuus ja rakentamismääräykset. 

Vapaarahoitteisen vuokra-asuntokannan arvioi kasvavan yli 90 prosenttia barometrin vastaajista. Lähes 60 prosenttia arvioi myös valtion tukemien asuntojen rakennuttamisen lisääntyvän. Vastaajat ovat yksimielisiä siitä, että viime vuosina voimakkaasti vuokra-asunto-omistuksiaan kasvattaneet asuntorahastot jatkavat aktiivisesti investointejaan. Neljä viidestä vastaajasta uskoo myös instituutiosijoittajien lisäävän vuokra-asunto-omistustaan edelleen.

Tonttipula ja rakentamismääräykset rakentamisen esteenä

Kaksi kolmesta barometrivastaajasta arvioi tonttien heikon saatavuuden vaikeuttavan vuokra-asuntojen rakentamista. Kolmannes vastaajista pitää haittaa jopa erittäin merkittävänä. Toisena asuntotuotantoa merkittävästi jarruttavana tekijänä vastaajat pitävät rakentamismääräyksiä. Näiden kahden esteen purkamista vastaajat pitävät tukimallien kehittämisen ohella parhaina keinoina lisätä kohtuuhintaista vuokra-asuntotarjontaa. Muilta osin edellytysten vuokra-asuntorakentamiselle katsotaan olevan nykytilanteessa melko suotuisia. Etenkin vuokra-asuntojen vahva kysyntä sekä sijoittajien voimakas kiinnostus niitä kohtaan edistävät vastaajien mukaan uusien vuokra-asuntojen rakentamista.

Tarjonnan tukemista pidetään kysyntätukia tehokkaampana  

Tarve yleishyödyllisyyssäännösten uudistamiseen nousee myös voimakkaasti esille keinona lisätä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa. Vastaajat peräänkuuluttavat rajoitusaikojen lyhentämistä sekä pysyvyyttä ja ennustettavuutta valtion rahoitus- ja tukiehtoihin. Asuntomarkkinoiden asiantuntijoilla on vahva näkemys ajankohtaiseen asumisen tukien uudistamiskeskusteluun: vastaajista 70 prosenttia pitää tarjonnan tukemista asumistukea parempana keinona tukea kohtuuhintaista asumista, jos heidän pitää valita näistä kahdesta vain toinen. Asukkaalle kohdistuvan kysyntätuen arvioidaan nostavan hintatasoa etenkin suuren kysynnän markkinatilanteessa. Asumistuen hyvänä puolena mainitaan kuitenkin se, että tuki voidaan kohdentaa tarjontatukea tehokkaammin suoraan sitä tarvitseville. Tarjontatuen kannattajat näkevät sen laskevan rakentamiskustannuksia, minkä seurauksena myös vuokrataso laskee. Nykytilanteessa matala korkotaso tosin vähentää tarjontatuen vaikuttavuutta, ja tuki arvioidaan tällä hetkellä kaiken kaikkiaan riittämättömäksi ja ehdot liian tiukoiksi.

Pääkaupunkiseudulla eniten kysyntää vuokra-asunnoille

Lähes 90 prosenttia barometrin vastaajista uskoo Helsingin pienten asuntojen vuokrien jatkavan nousuaan seuraavan vuoden aikana. Espoossa ja Vantaalla vuokrien nousuun uskoo noin 70 prosenttia vastaajista. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella vuokrakehityksen uskotaan jatkuvan nousujohteisimpana Tampereella, jossa 80 prosenttia vastaajista odottaa pienten asuntojen vuokrien nousevan. Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Kuopiossa vuokrien nousuun uskoo reilu 40 prosenttia vastaajista. Oulun seudulla valtaosa vastaajista odottaa pienten asuntojen vuokrien säilyvän ennallaan.

Isojen asuntojen kysyntä vuokramarkkinoilla pysyttelee selkeästi pieniä asuntoja vähäisempänä. Vain Helsingissä suurten asuntojen vuokrien nousuun uskoo useampi vastaaja kuin niiden laskuun. Kaikissa muissa kaupungeissa isojen asuntojen vuokrakehityksen saldoluku on negatiivinen, eli vastaajista isompi osa ennakoi vuokrien laskua kuin nousua. Myös tässä suhteessa Oulu erottautuu muista kaupungeista: lähes 60 prosenttia vastaajista odottaa Oulun isojen asuntojen vuokratasojen laskevan tulevan vuoden aikana.

Aija Tasa: Keinoja vuokra-asuntotarjonnan lisäämiseen on tarjolla – Otetaan ne käyttöön!
http://www.rakli.fi/tilaa-elamalle-blogi/blogikirjoitus/aija-tasa-keinoja-vuokra-asuntotarjonnan-lisaamiseen-on-tarjolla-otetaan-ne-kayttoon

Uutinen perustuu RAKLIn vuokra-asuntobarometrikyselyyn, jota KTI Kiinteistötieto Oy on toteuttanut vuodesta 2009 alkaen. Kyselyyn vastasi tällä kertaa 72 vuokra-asuntomarkkinoiden asiantuntijaa. Vastaajista lähes 40 prosenttia edustaa yksityisen sektorin vuokra-asunto-omistajia, 14 prosenttia kunnallisia vuokrataloyhtiötä ja 10 prosenttia opiskelija-asuntoyhteisöjä. Yhteensä barometrin vastaajien edustamat organisaatiot omistavat noin 250 000 vuokra-asuntoa.  Loput vastaajat ovat muun muassa viranomaisia, alan järjestöjä sekä palveluntuottajia.