Asuntojen hinnat laskivat ennakkotietojen mukaan edelleen vuonna 2015. Vuonna 2016 vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousevat koko maassa PTT:n ennusteen mukaan 0,2 prosenttia. Alueelliset erot hintakehityksessä ovat kuitenkin merkittäviä. Koko maan hintojen nousun takana on 0,7 prosentin nousu Helsingissä ja 0,5 prosentin nousu Espoossa. Muualla Suomessa asuntojen hintakehitys jää lähelle nollaa.

Vuonna 2016 uusien ja vanhojen vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousevat 3 pro- senttia ja ARA-asuntojen vuokrat 2,5 prosenttia. Kaupunkien väliset erot vuokrakehi- tyksessä ovat melko pieniä. Heikosta taloustilanteesta johtuva epävarmuus sekä osto- voiman heikkeneminen ovat luoneet kysyntäpaineita vuokramarkkinoille. Kasvava vuokrakysyntä, nousevat vuokratuotot, asuntojen hintojen maltillinen kehitys ja alhaalla pysyvät korot houkuttavat asuntosijoittajia.

PTT:n katsauksessa tarkastellaan myös ajankohtaista turvapaikanhakijatilannetta asuntomarkkinoiden näkökulmasta. Vuoden 2015 aikana Suomi vastaanotti yli 30 000 turvapaikanhakijaa, mikä aiheuttaa PTT:n arvion mukaan oleskelulupapäätösten ja perheenyhdistämisten jälkeen yhteensä 15 000 henkilön väestönlisäyksen. Merkittävä osa muutosta on suuntautunut pääkaupunkiseudulle eikä tälle trendille odoteta muutos- ta, joten pääkaupunkiseudulle sijoittuu tulijoista yli 5 000. Jos vuosittainen turvapaikan- hakijoiden määrä laskee jatkossa 10 000 henkilöön, väestönlisäys on laskelman mu- kaan noin 4 500 henkilöä vuodessa.

Maahanmuutto kasvattaa erityisesti ARA-vuokra-asuntojen kysyntää. Tilanne valtion tukemilla vuokra-asuntomarkkinoille tiukkenee edelleen, koska arvion mukaan oleske- luluvan saaneista asunnon tarpeessa on yli 10 000 koko maassa ja lähes 4 000 pää- kaupunkiseudulla. Tyhjien vuokra-asuntojen käyttöönotto ohjaisi muuttoliikettä pois pääkaupunkiseudulta, mutta oleskeluluvan saaneiden asuinpaikkakunnilla on tarpeen olla riittävät työ- ja opiskelumahdollisuudet.

Suomen asuntomarkkinoiden suuri kuva ei muutu. Suuret kaupungit vetävät ihmisiä, joten uusia asuntoja tarvitaan kasvukeskuksiin. Asuntojen tarjonnan ongelmien taustal- la on maankäyttöpolitiikka. Asuntomarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi suurilta kaupungeilta tarvitaan edelleen toimia ja hallitukselta aktiivista kaupunkipolitiikkaa. Ky- syntäpaineet näkyvät kasvavina asumiskustannuksina. Pahimmillaan asuntomarkkinoi- den ongelmat aiheuttavat häiriöitä työmarkkinoilla ja työvoiman liikkuvuudessa.

Asuntomarkkinaennuste on saatavissa PTT:n verkkosivuilta:
http://ptt.fi/ennusteet/kansantalous/asuntomarkkinat-2016/