Opiskelijat ovat heikossa taloudellisessa asemassa oleva erityisryhmä, jonka asumisen tukeminen on perusteltua. Vuokra on opiskelijoiden suurin yksittäinen kuluerä. Opiskelija-asuntoyhteisöt tarjoavat heille selvästi markkinahintaista asumista edullisempaa vaihtoehtoa, minkä vuoksi tuotantotuen myöntämistä opiskelijoiden asumiseen pitää jatkaa. Mikäli investointiavustus poistetaan opiskelija-asunnoilta, tulee tällä olemaan merkittävä vaikutus lähtövuokratasoon.

SOA ry vaatii, että erityisryhmien investointiavustus säilytetään kymmenessä prosentissa. Sen pitää koskea sekä uudistuotantoa että perusparantamista. Hallitusneuvottelijoiden esittämä investointiavustuksen poistaminen niin sanottujen tavallisten erityisryhmien asuntojen rakentamisesta on paha virhe, joka vaikeuttaisi merkittävästi sekä uusien opiskelija-asuntojen rakentamista että olemassa olevien peruskorjausta.

Opiskelija-asunnoille myönnetty investointiavustus ei ole alun perin pohjautunut erityisryhmäperusteeseen, vaan siihen, ettei opiskelija-asuntoyhteisöille kerry riittävästi omia pääomia investointeihin omakustannusperusteisen vuokran vuoksi. Avustus on tarpeen myös sen vuoksi, että opiskelija-asunnoissa kysyntä painottuu pieniin asuntoihin, mikä lisää rakentamiskustannuksia.

Niin sanotun pitkän korkotukimallin omavastuukorko pitää myös säilyttää toistaiseksi yhdessä prosentissa, jotta edellytyksiä asuntotuotannolle on. Myös korkotuen ulottaminen koko laina-ajalle on toteutettava ja lainanlyhennysten takapainotteisuudesta aiheutuvia ongelmia vähennettävä.

Opiskelijat tarvitsevat kohtuuhintaisia koteja

Opiskelijat tarvitsevat kohtuuhintaisia asuntoja ja näitä opiskelija-asuntoyhteisöt haluavat heille tarjota. On tärkeää ylläpitää tälle edellytyksiä, koska muutoin joidenkin kaupunkien vetovoima saattaa opiskelijoiden keskuudessa heikentyä huonon asuntotilanteen myötä. Opiskelija-asuntoyhteisöt ovat yleishyödyllisiä vuokrataloyhteisöjä, eikä niiden tavoitteena ole tuottaa voittoa. Tuki kohdistuu siis opiskelijoille.

SOA korostaa, ettei opiskelijoiden asumiskustannuksia pidä edellä mainituilla toimilla nostaa samanaikaisesti, kun hallitusohjelmassa esitetään heikennyksiä opintotukeen ja lukukausimaksuja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

Ei ole opiskelijoiden, elinkeinoelämän tarvitseman työvoiman eikä vuokrakehityksen kannalta suotavaa, että opiskelijat kilpailisivat vuokra-asunnoista yleisillä asuntomarkkinoilla.